Informasjon om utviklingsmidler for arrangementer

Arrangement er et satsingsområde for Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd. Rådet har derfor en egen støtteordning for arrangementer. I 2024 er det avsatt inntil kr 500 000, fordelt på to søknadsrunder.

Informasjon og kriterier for søknaden

"

Søknadsfrister

Det er to årlige søknadsfrister. Søknader om arrangementsstøtte vil ikke bli behandlet utenom disse. Søknadsfristene i 2024 er:

 • 15. mars
 • 15. oktober

Ordningens formål

Formålet med ordningen for  arrangementsstøtte er å bidra til økonomisk verdiskaping i Midt-Gudbrandsdalen.

Søknadsskjema

Hva slags arrangement omfattes av ordningen?

 • Både idretts- og kulturarrangementer.
 • Må være lokalisert til kommunene Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron.
 • Skal være av internasjonal, nasjonal eller av større regional karakter, i betydningen tiltrekke tilreisende utenfra vår region, med tanke på deltakelse og/eller oppmerksomhet.
 • Gjentakende/årlige arrangementer og arrangementer som går over flere dager er særlig ønsket. Enkeltstående arrangementer kan være støtteberettiget under forutsetning av at det kan vises til åpenbare langsiktige verdier/ringvirkninger.

Hvem kan søke?

 • Bare arrangementer med forankring i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommune er støtteberettiget.
 • Samarbeid mellom flere organisasjoner er ønskelig, men én organisasjon skal stå som ansvarlig søker.
 • Enkeltpersoner og organisasjoner utenfor regionen kan kun stå som søker dersom det er inngått formalisert og forpliktende samarbeidsavtale med én eller flere regionale organisasjoner.
 • For å være støtteberettiget bør det kunne vises til ringvirkninger for nærmiljøet og omdømmebygging og langsiktige resultater utover det enkelte arrangement (gjentagelse, spinoffarrangementer, rekruttering, kompetansebygging etc).
 • Arrangementer som blir lagt til skulder- og lavsesonger vil bli prioritert.

Hva slags prosjekter er støtteberettiget?

 • Bare avgrensede og konkretiserte utviklingsprosjekter kan motta støtte. Midlene er utviklingsmidler og skal forbeholdes nye arrangementer og eller nye aktiviteter i forbindelse med eksisterende arrangement

Langsiktig verdi skal tillegges avgjørende vekt.

Driftsoppgaver og fysiske investeringer er ikke støtteberettiget.

Utbetaling av tilskudd

 • Inntil 50 prosent av et eventuelt tilskudd kan utbetales undervegs i prosjektarbeidet, mens resterende holdes tilbake til prosjektrapport og -regnskap er levert og godkjent.

Praktiske rammer

 • Arrangører som ønsker å søke om støtte fra ordningen oppfordres til å ta kontakt med daglig leder Irene Teige Killi (tlf. 415 23 823 /[email protected]) for veiledning tidlig i søknadsarbeidet dersom noe er uklart.
 • Søknad om prosjektstøtte skal skrives på eget søknadsskjema. Det skal legges fram et budsjett og en finansieringsplan der det framgår hva slags prosjektaktiviteter som skal finansieres av det omsøkte tilskuddet, samt synliggjøres hvilke eventuelle andre aktører man søker støtte fra Arbeidsinnsats kan inngå i prosjektbudsjettet til en verdi av kr. 300/time.
 • I etterkant av arrangementet skal det utarbeides en enkel evalueringsrapport med prosjektregnskap, som oversendes sammen med tilsagn om støtte.
 • Arrangementer som mottar støtte, må akseptere innsyn i arrangementsarbeidet.
 • Det forventes at mottakere av arrangementsstøtte stiller opp der regionrådet mener det er formålstjenlig med felles profilering av regionen og arrangementene.
 • For arrangementer som mottar støtte skal merkevaren «Gudbrandsdalen» profileres og det skal inngås en avtale som regulerer synliggjøring og rett til profilering av regionen i forbindelse med arrangementet.
X