Strategiplan 2019–2024

Innledning

regionalt samarbeid

Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd skal gjennom samarbeid med kommunene Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron, Oppland fylkeskommune og lokalt næringsliv medvirke til å øke verdiskapningen og utnytte de samlede ressursene til positiv samfunnsutvikling i regionen. Vi skal bidra i arbeidet for å beholde og skape nye arbeidsplasser, utdanne nye generasjoner, bygge infrastruktur og skape en attraktiv bostedsregion og en attraktiv region for hytteinnbyggere og turister. Det er en klar målsetting at regionen, arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv skal utvikles innenfor naturens tålegrenser og mot et klimanøytralt samfunn.

strategisk plan og handlingsplaner

Satsingsområder som skal prioriteres og ha økt fokus er omtalt i strategiplanen og danner en felles omforent plattform for regional utvikling i Midt-Gudbrandsdalen. Det vil gi en målretting av innsats i forhold til regionens fortrinn, utfordringer og utviklingsmuligheter.

Vi lever i ei tid med stadig strukturelle endringer, nye utfordringer, men også enda større muligheter. Ved å ha en omforent strategi blir en mer handlekraftig og målrettet når regionen skal finne sin plass og få løst sine egne oppgaver.

Kommunene i Midt-Gudbrandsdalen har samarbeidet om regional utvikling lenge. Samarbeid gjennom partnerskap med Oppland fylkeskommune har pågått siden tidlig på 2000-tallet.

Det har derfor vært et naturlig valg å lage en felles, omforent plattform for regional utvikling i Midt-Gudbrandsdalen. Midt-Gudbrandsdal IPR har dessuten vært utfordret fra Oppland fylkeskommune til å spisse satsingene, og beskrive regionens særpreg og gode historier.

Arbeidet med strategien har vært en prosess, der forankring i de tre kommunene og innspill fra ungdom og næringsliv har vært vektlagt.

Strategisk plan for Midt-Gudbrandsdal IPR ivaretar kontinuiteten i Midt-Gudbrandsdal IPRs arbeid, og en blir tydeligere overfor sine samarbeidspartnere om hva som er målsettingen med arbeidet.

Planen gir ikke et helhetlig bilde av Midt-Gudbrandsdal IPRs arbeid, men viser overordnede satsinger. I et femårs perspektiv må en ha handlingsrom for at nye oppgaver ivaretas og det må årlig utarbeides og vedtas egen handlingsplan med budsjett basert på strategiplanenes innhold.

 

Vi lever i ei tid med stadig strukturelle endringer, nye utfordringer, men også enda større muligheter. Ved å ha en omforent strategi blir en mer handlekraftig og målrettet når regionen skal finne sin plass og få løst sine egne oppgaver.

Medlemmer i Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd

Anne Marie Olstad

Anne Marie Olstad

Nord-Fron kommune

Leder i MGIPR

Arne Fossmo

Arne Fossmo

Ringebu kommune

Nestleder i MGIPR

Ole Tvete Muriteigen

Ole Tvete Muriteigen

Sør-Fron kommune

Nina Kanne Stenumgård

Ringebu kommune

 

Jone Elisabeth Strand

Jone Elisabeth Strand

Sør-Fron kommune

Iselin Vistekleiven

Iselin Vistekleiven

Innlandet fylkeskommune

Ole Mathias Rønaasen

Innlandet fylkeskommune

Olav Røssum

Olav Røssum

Nord-Fron kommune

Andre deltakere med møte og talerett

Håvard Gangsås | Kommunedirektør, Ringebu kommune

Anne Holsbrekken | Rådmann, Sør-Fron kommune

Arne Sandbu | Kommunedirektør, Nord-Fron kommune

Birgit Aasgaard Jenssen | Avdelingssjef, Næring og internasjonalt samarbeid, Innlandet fylkeskommune

Janne Veronika Kolås | Styreleder, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Irene Teige Killi | Daglig leder, Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd

Formål for Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd

De årlige partnerskapsmidlene fra fylkeskommunen og kommunene skal brukes til utviklingstiltak i tråd med nevnte formål.

Midt-Gudbrandsdal IPR skal være en regional utviklingsaktør og fremme saker som utvikler regionen.

Midt-Gudbrandsdal IPR er et samarbeidsorgan for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron i partnerskap med Oppland fylkeskommune, basert på inngått partnerskapsavtale mellom partene.

Midt-Gudbrandsdal IPR har som mål å bidra til ei positiv utvikling i regionen samla og i alle deltakerkommunene.

Midt-Gudbrandsdal IPR skal være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling og regionalt samarbeid.

Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd skal vektlegge:

Offentlig partnerskap og partnerskap mellom kommunene og næringslivet.

Være en arena for samhandling i Midt-Gudbrandsdalen med vekt på regional utvikling, nærings- og kompetanseutvikling, regionale rammevilkår og samferdsel.

Være et bindeledd mellom politikk, næringsliv, utdanning, helse og andre regionale og statlige styringsorgan.

Regional næringsutvikling

Midt-Gudbrandsdal har i dag attraktive reiselivsprodukter som er basert på natur, kultur, historie og autentiske opplevelser. Vår region er ledende i landet innenfor naturbasert reiseliv. Dette er en konkurransefordel som regionen kan utnytte i enda større grad.

Regionen har et sterkt landbruk som kan utvikles ytterligere. Det er et mål å ha et landbruk i landet som også ivaretar vår regions fortrinn og muligheter, spesielt innen bruk av utmarksbeite. Landbruket i regionen har gode forutsetninger for å være ledende i utviklingen av bærekraftig og kunnskapsbasert produksjon og leveranser. Et aktivt landbruk er avgjørende for å opprettholde det unike kulturlandskapet som også er sentralt for og tilbyr gode reislivsopplevelser.

strategi 1:

Arbeide for etablering av industriarbeidsplasser

Tiltak

 • Tilrettelegging av næringsareal med moderne infrastruktur.
 • Kommunene bør i fellesskap arbeide med lokalisering av bedrifter, nye og tilflytta bedrifter (akkvisisjon), samt felles markedsføring av næringsarealer, støtteordninger og annen informasjon mot næringslivet. Midt-Gudbrandsdal IPR bør
  støtte slike tiltak.
 • Lage og gjennomføre en markedsføringsplan for innsalg
  av næringsarealer i regionen.
 • Arbeide aktivt mot politiske miljøer for etablering av statlige arbeidsplasser
  i Gudbrandsdalen.
 • Stimulere og motivere etablerte bedrifter til å delta i klynger og nettverk.
 • Bidra til å være bindeledd mellom næringslivet og kompetansemiljø som SKÅPPÅ og andre aktører.

strategi 2:

Landbruksretta produksjon

Tiltak

 • Stimulere og motivere til et tettere samarbeid mellom landbruket og andre næringer i regionen.

 • Etablere faste møteplasser mellom virkemiddelapparatet innen landbruk og næring, med målsetting om felles prosjekter.

 • Bevisstgjøring på viktigheten
  av bærekraft.

 • Stimulere til utvikling og bruk av ny teknologi som gir bedre dyrevelferd, bærekraftig produksjon, bedre HMS og lykkeligere gardbrukere.

 • Bidra til å være bindeledd mellom næringslivet og kompetansemiljø som SKÅPPÅ og andre aktører.

strategi 3:

Bærekraftige og grønne tiltak

Tiltak

 • Solcelleprosjekt.

 • Nasjonalt pilotprosjekt i
  «Den smarte Grønne Dalen».

 • Støtte opp om tiltak som bidrar til alternative sømløse kollektivtilbud.

 • Være en pådriver og støttespiller for at flere lokale bedrifter og arrangører blir miljøsertifisert.

 • Pådriver for å kartlegge og utrede alternative energikilder:

  Biogass

  Vindmølle

  Solcelle

strategi 4:

Attraktivitet og opplevelser i Midt-Gudbrandsdalen

Midt-Gudbrandsdal arrangerer festivaler og kulturarrangement av høy nasjonal og internasjonal klasse. De fleste av arrangementene er basert på natur- og kulturverdier som regionen har. Produksjonen foregår i naturen og kan aldri etterlignes eller gjenskapes på andre arenaer. Det er muligheter for vekst på det internasjonale markedet. Vi må ha et stort fokus på aktiviteter og opplevelser hele året. Reiselivsnæringen trenger helårs arbeidsplasser for å kunne øke kompetansen hos sine ansatte og være attraktive i markedet.

Tiltak

 • Bidra til videreutvikling av prosjektet Gudbrandsdalsvegen med mål om at prosjektet blir videreført av næringen selv over tid.

 • Bidra til å synliggjøre Gudbrandsdalen som merkevare.

 • Bidra i arbeidet for å opprettholde og utvikle festivaler og arrangementer. Ordningen med arrangementsstøtte opprettholdes.

 • Ta ansvar for at det årlig blir gjennomført vertskapskurs både for reiseliv, handel og arrangører.

 • Ta ansvar for at det blir arbeidet aktivt for å få større årlige arrangement til regionen.

 • Ta ansvar for at det er en samhandling mellom ulike aktører og at en har fokus på å ta ut synergieffekter der det er mulig.

 • Arrangere årlige nettverksseminar.

 • Gjennomføre årlige «Bli kjent i egen region»-program.

 • Arbeide for mobile miljøstasjoner
  på alle arrangement.

strategi 5:

Fjell

Midt-Gudbrandsdal er blant landets største regioner for fritidsboliger. Regionen skal være blant landets mest attraktive fritidsboligregioner og det er et mål at fritidsinnbyggere blir godt involvert.

Fritidsboliger betyr stor verdiskaping for regionen. Det gir grunnlag for arbeidsplasser og bosetting. Likevel antas det at potensialet ikke er nådd dersom det legges til rette for enda mer lokal handel og at deltidsinnbyggeren i enda større grad benytter lokale leverandører og entreprenører.

Framover blir det viktig å synliggjøre den totale verdiskapingen som deltidsinnbyggeren representerer for kommuner og regioner. Verdiskapingen må være bærekraftig og må derfor ses i sammenheng med utfordringer knyttet til økt behov for helsetjenester, beredskap, naturinngrep og klimautslipp.

Tiltak

 • Gjennomføre hytteundersøkelse.

 • Stimulere til utvikling og opprettholdelse av god infrastruktur som skiløyper, turstier, sykkeltraseer og andre tiltak som skaper aktivitet.

 • Støtte opp om Gudbrandsdalstinget og deres arbeid for felles kommunikasjonsplattform for deltidsinnbyggere.

 • Bidra til utvikling av tilleggsprodukter som gjør destinasjonene attraktive for hytteeierne.

 • Støtte opp om og stimulere til at det opprettes destinasjonsselskap for samarbeid og utvikling av produkt på den enkelte destinasjon som videre samarbeider med overbyggende organisasjoner.

 • Være en pådriver for regional deltakelse på Exporama Hyttemesse på Hellerud.

 • Arbeide for en balansert bruk av fjellet, der både vern og bruk er godt ivaretatt. Viktig med lokal styringsrett.

strategi 6:

Ungdom og kompetanse

Kompetanse er en avgjørende faktor for positiv samfunnsutvikling. Kompetanse handler om formell kompetanse, real-kompetanse, fagkompetanse, holdninger og ferdigheter.

Regionen vil jobbe aktivt med kompetansebygging. Samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet og utdanningsinstitusjoner bør videreutvikles. Det bør også etableres samarbeidsordninger med universitets – og høgskolemiljøer som kan bidra til å bygge nødvendig kompetanse på nye måter. Konseptet «universitetskommune» etter modell fra NTNU/Trondheim kommune bør også være aktuelle samarbeidsformer i denne regionen.

Tiltak

 • Arbeide for gode studietilbud i den videregående skole og legge til rette for gode vilkår for hybelboere.

 • Støtte opp om arbeidet til Ung i Midtdalen.

 • Oppfordre til å ta i bruk internasjonale utvekslingsprogram.

 • Psykisk helse: forebygging og gode tiltak.

 • Arbeide for prosjekter om entreprenørskap i skolen.

 • Stimulere ungdom til å være frivillige under lokale arrangement og bli kjent i egen region.

 • «Bli kjent i egen region»-tiltak.

 • Legge til rette fadderordninger for ungdom under høyere utdanning med etablerte næringsaktører i regionen.

 

strategi 7:

Infrastruktur og samferdsel

Utbygging av neste generasjons bredbånd er en av de viktigste oppgavene for regionen de kommende åra. Alle i vår region skal ha tilgang på NGA, over 30 Mbit innen fem år. Dette krever en samordna innsats i regionen og et godt samarbeid mellom det offentlige, utbyggingsaktører og øvrig næringsliv.

Samferdsel med både veg og bane er svært viktig for Gudbrandsdalen. Regionen vil jobbe aktivt for fullføring av E6 fra Ringebu til Otta, og for å få utbygging av Intercity i regionen i tråd med lovnader fra Stortinget.

Regionen vil arbeide aktivt for å se på muligheter for nye bærekraftige transportmuligheter, spesielt nye transportformer internt i regionen.

Tiltak

 • Videreføre regionalt samarbeid for bredbåndutbygging.

 • Styrke påvirkningsarbeidet for sluttføring av utbygging av E6
  gjennom regionen og fram til Otta.

 • Støtte opp om arbeidet med intercity til Lillehammer.

 • Støtte opp om tiltak som bidrar til alternative sømløse kollektivtilbud.

Regionalt samarbeid på ulike nivå inn i satsingsområdene

Samfunnsaktørene i regionen må samhandle på tvers av fag, sektorer og bransjer for å få til utvikling og vekst. For å lykkes må en ha felles målsetninger, slik at alle gode krefter drar i samme retning og sikrer best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Samarbeid også utenfor egen region er like viktig der en har felles interesser.

Samfunns- og arbeidslivsaktørene har gode systemer, planer og ressurser. Men for å skape vekst og gode tjenestetilbud, må det samarbeides!

En avgjørende faktor for å våge og samarbeide med andre for å løse felles oppgaver er tillit. Tillit skaper muligheter og øker produktiviteten i samfunnet. En må ha som mål å oppnå tillitsfull samhandling gjennom tverrfaglige samarbeidsarenaer. Om man klarer å bygge en samhandlingskultur på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og bransjer kan flere oppgaver løses på en bedre måte.

Viktige samarbeidspartnere

gudbrandsdalstinget

Samarbeid om merkevarebygging og fjellpolitikk.

snowball

Utviklingsaktør for lokalt reiseliv og arrangement.Det må til et tett samarbeid slik at utviklingsprosjekter som har betydning for regionrådets strategi blir prioritert og synliggjort.

midt-gudbrandsdal næringsforening

Samarbeidspartner for å nå det lokale næringslivet og for å få forståelse for deres ønsker og behov. Samarbeidet med MGNF er viktig for å fronte felles mål for regionen.

fjellnettverket

Regionrådet må ta en mer aktiv rolle i dette samarbeidet, her er det særlig mye å hente på lokal mat.

innovasjon norge

Viktig aktør for lokale bedrifter som har større satsinger, særlig mot det internasjonale markedet. Midt-Gudbrandsdal IPR må kunne nytte kompetansen og koble de sammen med lokale bedrifter for og nå mål i strategiplanen.

skåppå

Regionens utviklingsaktør, Midt-Gudbrandsdal IPR må kunne nytte kompetansen til kjøp av tjenester for å nå mål i strategiplanen.

visit lillehammer

Destinasjonsselskapet for regionen. Viktig aktør for å fremme og synliggjøre lokalt reiseliv. Midt-Gudbrandsdal IPR må bidra til at det blir økt engasjement fra lokale bedrifter inn mot VL og for at VL blir mer engasjert i regionens aktivitet.

innlandet fylkeskommune

andre regioner

kommunene, med flere.

Har du en idé du brenner for?

Visste du at Midt-Gudbrandsdal IPR gir støtte til utviklingsprosjekter og arrangement?

X