grønne forskjeller – for folk flest

Yte ihop – for Midt-Gudbrandsdalen

Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd starta i 2022 et prosjekt for å få innbyggere og næringsliv i regionen til å bli mer bevisst sin rolle – og i større grad bli med og bidra – for å oppfylle visjonen om den smarte, grønne dalen.

Vårt mål er at prosjektet skal inspirere, informere, veilede og utfordre, slik at vi kan engasjere og på denne måten bidra til grønne endringer hos folk flest»; lokalbefolkningen – enten det er faste innbyggere, hytteeiere eller næringsliv. Vi håper at prosjektet kan bidra til at vår region kan bli med og sette sitt avtrykk på grønne initiativ og prosjekter i Gudbrandsdalen.

Om oss

Vår misjon og visjon

Misjon

Prosjektet «Yte ihop» skal inspirere, informere, veilede og utfordre innbyggere og næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen, til å ta en mer aktiv og bevisst rolle for å oppfylle visjonen om den smarte, grønne dalen.

Visjon

Når vi har oppfylt vår misjon har vi oppnådd noe som gjør at andre øsnker å se til Midt-Gudbrandsdalen for å få inspirasjon og kunnskap om «how to» jobbe lokalt med grønn bevissthet.

«Slik gjer oss det i Midt-Gudbrandsdalen».

Vårt verdigrunnlag

Samlende

Ha oversikt, bygge nettverk og fellesskap.

Nyttig

Anvendelig og verdifullt for den enkelte; aktuelt og relevant.

Lokalt

Tiltak og initiativ som har verdi for lokalbefolkningen.

Tilgjengelig

Forenkle og tilgjengeliggjøre informasjon om bærekraft og klima.

Langsiktig

Jobbe for varige endringer med fokus på ringvirkninger og knoppskyting.

yte ihop og andre grønne prosjekter

Kant é oss annslen?

I Gudbrandsdalen er det flere andre aktører og prosjekter som jobber mot å oppfylle visjonen om «den smarte, grønne dalen». For å sikre at dette prosjektet ikke konkurrerer med andre, eller blir med å gjøre aktørlandskapet mer uoversiktlig skiller prosjektet seg ut på disse måtene:

 

 • Det skal bidra til tiltak som kan engasjere «folk flest»; lokalbefolkningen – enten det er faste innbyggere, hytteeiere eller næringsliv.
 • Prosjektet skal være bindeleddet mellom de andre grønne prosjektene i Gudbrandsdalen og innbyggere og næringsliv i Midt-Gudbrandsdalen.
 • Prosjektet skal bidra til at regionen er med på å oppfylle visjonen om Gudbrandsdalen 2030.
 • Prosjektet skal bidra med ressurser slik at vår region kan sette sitt avtrykk på grønne initiativ og prosjekter i Gudbrandsdalen. 

mål og strategier

Kant ska oss oppfylle misjonen?

For å oppfylle prosjektets misjon har prosjektgruppa definert fem målområder som initiativ og tiltak skal springe ut ifra. De fem målområdene er basert på FNs klimamål.

 • Transport
 • Ressursforvaltning
 • Ren energi
 • Informasjon og kunnskap
 • Samarbeid

  Transport

  (målområde 11.2, 11.6)

  Stimulere og inspirere til prosjekter som fører til færre biler langs veiene.

  Være en pådriver for å sette igang prosjekter for at både Midt- Gudbrandsdalen (offentlig, næring og privat) skal redusere sin negative påvirkning på miljøet, mtp luftkvalitet.

  Ressursforvaltning

  (målområde 11.6, 12.2, 12.3, 12.5)

  Stimulere og inspirere «folk flest» til å bli mer bevisste eget avtrykk og hvordan de kan gjøre noe med dette. Vise til hva slags påvirkning den enkelte har i det store regnskapet (matsvinn, avfallshåndtering mm).

  Være en pådriver for å starte prosjekter for at Midt-Gudbrandsdalen skal redusere sin negative påvirkning på miljøet, mtp avfallshåndtering offentlig, næring og privat.

  Ren energi

  (målområde 7.1, 7.2)

  Stimulere og inspirere til bruk av fornybar energi offentlig, i næring og privat. Bidra til samarbeid for innovasjon og utvikling innenfor næring og utdanning.

  Informasjon og kunnskap

  (målområde 12.7, 12.8)

  Vi skal få lokalbefolkningen til å se verdien i egne bidrag for å oppnå FNS klimamål, enten det er som privatpersoner, næringsdrivende eller kommunalt ansatte.

  Vi skal skape arenaer for deling av informasjon og kunnskap, og på denne måten bidra til at lokalbefolkningen får økt forståelse for behovet for bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen.

  Samarbeid

  (målområde 17.14,17.17)

  Vi skal gjennom å ha oversikt over prosjekter fremme samarbeid og koble sammen de gode initiativene der de er.

  arrangere et grønt gjestebud?

  Vil du verra med å yte?

  Vi håper at alle innbyggere i Midt-Gudbrandsdal vil være med å yte for å oppnå misjonen vår – og inviterer alle til å arrangere det som kalles «grønne gjestebud».

  Et gjestebud er en metode for innbyggermedvirkning som gjennomføres med mindre og mer uformelle møter, og ikke store allmøter. På denne måten kan flere kan slippe til med sine meninger og forslag. Som vert velger du selv hvem du vil invitere, hvor og hvordan du vil gjennomføre gjestebudet.

  Lyst til å være med og yte – og arrangere et grønt gjestebud? Ta kontakt med oss, davel.

  X