Midt-Gudbrandsdalen er en betydelig fritidsboligregion med tilsammen 8 800 fritidsboliger. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har derfor vinteren 2022 gjennomført en fritidsboligundersøkelse blant eiere og brukere av fritidsboliger i Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner.

Undersøkelsen ble gjennomført som en webbasert undersøkelse, dvs. at svarene ble registrert online via en nettlink. 

Det ble sendt ut link til undersøkelsen via sms til ca. 8500 fritidsboligeiere i regionen i perioden 7.–16. mars 2022. Datainnsamlingsperioden var mars–april 2022. Det kom inn 5 700 påbegynte svar. Herav har 75 prosent av respondentene fullført undersøkelsen. Det vil si at det foreligger 4 250 fullførte svar. Dette gir et meget godt grunnlag for analysene.

Bearbeiding av data, analysearbeid og utarbeidelse av rapport er foretatt av Norsk Turistutvikling AS.

Rapporten gir bl.a. informasjon om hvem fritidsboligeierne er, bruken av fritidsboligen, forbruk og hvilke behov de har i dag for infrastruktur, aktiviteter og handels- og tjenestetilbud.

Den avdekker også utviklingstrekk og eventuelle endringer i markedsdata fra forrige undersøkelse som vi gjennomførte i 2019.

VI mener resultatene gir næringsliv og kommunene et godt beslutningsunderlag med hensyn til viktige veivalg i forhold til fritidsboliginnbyggerne i årene som kommer.

Dersom dere er interessert i at vi kommer og presenterer undersøkelsen i forbindelse med medlemsmøter, teammøter eller andre møteplasser gjør vi gjerne det.

Datagrunnlaget vi nå har innhentet kan også gi enda mere konkrete analyser dersom det er noe som savnes eller om det er noe enkeltaktører har behov for.

Kontaktperson for videreformidling av rapportens innhold:

Irene Teige Killi
Tlf. 61 29 03 77| Mob.: 415 23 823
E-post: [email protected]

X